Rekisteriseloste ja tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Mamarest Oy (Y-tunnus 20007816)
Vaihmalantie 144, 37500 Lempäälä
020 7661810

Yhteyshenkilö

Timi Antere
0400 664841, timi@mamasclassics.fi

Rekisterin nimi

Mama’s Classics osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, tapahtumaan liittyvään ilmoittautumisen, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä henkilö- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Hen­kilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpitei­siin osallistumisen yhteydessä.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumi­seen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista, eikä sitoutua tapahtu­maan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään tapahtuman tietojärjestelmässä niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan tapahtuman jälkeen tietojärjestelmästä.

Osallistujien nimet sekä ajoneuvon tiedot säilytetään tulosrekisterissä tapahtuman jälkeen.

Osallistujien tiedoista säilytetään paikallinen kopio tulevista Mama’s Classics tapahtumista tiedottamista varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

– Osallistujan ilmoittamat tiedot
– Muut kerätyt tiedot (kuten kilpailutulokset)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta tapahtumaorganisaation ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii tunnistautumisen yksilöllisellä käyttäjätunnuksella. Tietojärjestelmässämme säilytettävät henkilötiedot on salattu tietomurtojen varalta. Reki­steritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän erikseen valtuuttamat henkilöt.

Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista, tai vastustaa käsittelyä, sekä oikeut­ta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kir­jallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Evästeet

Sivustomme ei käytä evästeitä normaaleille kävijöille. Kirjautumisen vaativat toiminnot asettavat evästeen istunnon ajaksi.

Päivitetty 14.6.2023